Pomiary instalacji elektrycznej

Pomiary wykonywane są zgodnie z wymaganiami prawa energetycznego i odpowiednich norm nowoczesnymi przyrządami, przez osoby posiadające wymagane świadectwa kwalifikacyjne,. co gwarantuje ich dokładność

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne:

  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiar skuteczności zerowania
  • badania wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary uziemień ochronnych i roboczych
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
  • badanie instalacji odgromowych
  • pomiary natężenia oświetlenia

Zapraszamy do korzystania 
z naszych usług